شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
110

شمارهٔ ۱۱

بر خلق توراست پادشاهی ملکا
وز ماه توراست تا به ماهی ملکا
دور فلک و حکم الهی ملکا
آن باد و چنان بادکه خواهی ملکا