شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
52

شمارهٔ ۱۱۸

چون ابر کف تو بیند ای خسرو شرق
از تو نکند به جود تا دریا فرق
گردد خجل و شود به آب اندر غرق
از رشک بگرید و برو خندد برق