شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۱۷

نشناخت ملک سعادت اختر خویش
در منقبت وزیر خدمتگر خویش
بگماشت بلای تاج برکشور خویش
تا در سر تاج کرد آخر سر خویش