شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
89

شمارهٔ ۱۱۶

دستور و شهنشه از جهان رایت خوش
بردند و مصیبتی نیامد زین بیش
بس دل که شدی ز مرگ شاهنشه ریش
گر کشتن دستور نبودی از پیش