شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
86

شمارهٔ ۱۱۵

در عشق تو بی روان نَوان بودم دوش
آشفته دل و رمیده جان بودم دوش
مرغی که به تیغ نیم بسمل گردد
دور از بر تو راست چنان بودم دوش