شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
49

شمارهٔ ۱۱۳

از جور قد بلند و موی پستش
وز کافری نرگس ِ بی می ْ مستش
گریان به کلیسیا شوم بنشینم
ناقوس به یک دست و به دستی دستش