شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
82

شمارهٔ ۱۱۲

چون چشم تو بر دلم شود تیر انداز
زلف تو شود پیش دلم جوشن ساز
کوته نکنم دو دست از آن زلف دراز
کاو تیر به جوشن از دلم دارد باز