شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
84

شمارهٔ ۱۱۱

از کوی تو تا کوی من ای شمع طراز
دریاست ز اشک من همه راه دراز
گر هست درآمدن به کشتیت نیاز
زان دل که زمن ربوده ای کشتی ساز