شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
73

شمارهٔ ۱۱۰

گر بخت بلند خواهی و عمر دراز
از دولت برکیارقی سر بفراز
گر کالبد ملوک جان یابد باز
از وی همه برکیارق آید آواز