شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
138

شمارهٔ ۱۰۹

خستی دل من به غمزه ای بدر منیر
چونانکه ملک سینهٔ من خست به تیر
در سینه و دل کنون دو پیکان دارم
از سینه و دل هر دو برون آمده گیر