شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۱۰۸

ای شاه کجا گرم کنی بارهٔ بور
صدگور بیفکنی به یک بار به زور
گر بهمن و بهرام برآیند ازگور
گویند که کار توست افکندن گور