شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۰۷

هرگز نشوم من از بت و باده صبور
کز بت همه راحت است و از باده سرور
از دست و کنار خویش کی دارم دور
پروردهٔ آفتاب و برکردهٔ حور