شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۰۶

ای دشمن تو به قبضهٔ قهر اندر
رای تو بصر به دیدهٔ دهر اندر
شکر تو فریضه ست به هر شهر اندر
خاصه به دیار ماوَرَالنَّهر اندر