شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
83

شمارهٔ ۱۰۵

شاها خردت هست به می خوردن یار
شاید که شب و روز همین داری کار
می خوردن تو فلک چو بیند هر بار
خواهد که کند ستارگان بر تو نثار