شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
58

شمارهٔ ۱۰۴

هستند به بزمت ای شه شیر شکار
مرغان شبه تن و عقیقین منقار
از بهر نشاط تو به روزی صد بار
آیند همی چو مطربان در گفتار