شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
85

شمارهٔ ۱۰۳

چون نرگس اگر نهیم در خاکستر
ور داریم اندر آب چون نیلوفر
ور بسپریم به پای همچون گل تر
از شرم تو چون بنفشه بر نارم سر