شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
53

شمارهٔ ۱۰۲

ای رفته ز خانه مدتی سوی سفر
باز آمده سوی خانه با فتح و ظفر
هرگز سفری چنین که کردست دگر
افروخته روی ملک و افراخته سر