شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
72

شمارهٔ ۱۰۱

چون بر دل و سر نهم دو دست ای دلبر
می پیش من آوری که بستان و بخور
جانا زکف تو چون ستانم ساغر
دستی بر دل نهاده دستی بر سر