شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
77

شمارهٔ ۱۰۰

دست مَلِک ملوکِ عالم ْ سنجر
بحری است که در جهان چنان نیست دگر
چون باد سخاکند بر آن بحرگذر
موجش همه دُر باشد و آبش همه زر