شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۴
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
62

شمارهٔ ۳۴

مرا از پی خدمت شاه باید
دل و دیده و عمر و جان و جوانی
هر آن زندگانی که بی شه گذارم
مرا مرگ باشد چنان زندگانی
ولیکن مرا شاه معذور دارد
که طاقت نمیدارم از ناتوانی