شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۳
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
111

شمارهٔ ۳۳

ای شاه عطا بخش که بخشنده تر از تو
چشم فلک پیر ندیدست جوانی
درویش به درگاه تو بشتافتم امروز
جود تو مرا کرد توانگر به زمانی
شد قصهٔ من قصهٔ موسی که همی جست
از روشنی اندر شب تاریک نشانی
در آخر شب گشت کلیمی و رسولی
در اول شب بود کلیمی و شبانی
من شکر توگفتن نتوانم به تمامی
گر بر تن من گردد هر موی زبانی
همواره مدیح تو سگالم به دل و جان
کز بهر مدیح تو دلی دارم و جانی