شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۴
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
84

شمارهٔ ۲۴

همای کلک تو مرغی است لاغر
که از منقار او شد ملک فربی
هر آنکس کو تو را بیند بپرسد
که این خورشید تابنده است یا نی