شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۳
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
128

شمارهٔ ۲۳

از سروران باستان، وز مهتران عصر ما
کردند نازش چار قوم از چار تن تا روز دین
ایرانیان از رستم و عباسیان از معتصم
سلجوقیان از سنجر و اسحاقیان از صدر دین