شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۰
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
122

شمارهٔ ۲۰

چون مشک سیه بود مرا هر دو بنا گوش
کافور شد از پیری مشک سیه من
هرچندکه بسیارگنه دارم یا رب
آمرزش تو بیشترست از گنه من