شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۹
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
179

شمارهٔ ۱۹

صدر دین را ملک العرش گزید از وزرا
همچنان چون وزرا از همهٔ خلق جهان
وزرا از همگان چون رمضان اندر سال
صدر دین از وزرا چون شب قدر از رمضان