شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
113

شمارهٔ ۱۵

ای روزگار خورده کم روزگار گیر
بیغوله را ز تیر حوادث حصار گیر
یک ره که در سرای سپنجی نشسته ای
اندیشه کن ز راه و شدن را شمار گیر
اکنون که کارهای جهان با خصومت است
بگریز و از میان خصومت کنار گیر
پیشی مجوی بر کس و بیشی طلب مکن
در کنج خانه ای به قناعت قرار گیر
غره مشو به نعمت و دل در جهان مبند
از فخر ملک و نعمت او اعتبار گیر