شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
79

شمارهٔ ۱۴

شاها قیاس بخت خود از آفتاب گیر
عالم به تیغ دولت و رای صواب گیر
کاوس وار تاختنی کن سوی ختن
صد گنج چون خزانهٔ افراسیاب گیر
آباد کرده ای همه عالم به عدل خویش
از تیغ خویش خانهٔ اعدا خراب گیر
چون بنگری به طالع خویش و دعا کنی
طالع خجسته گیر و دعا مستجاب گیر
گه اسب تاز و گاه نشاط شراب کن
گه گوی باز و گاه به کف بر شراب گیر