شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
116

شمارهٔ ۱۳

امام بود محمد، علی خلیفه ی او
کنون علی است مشیر و محمدست وزیر
علی ز مهر محمد همی چنان نازد
که از دعای محمد علی به روز غدیر