شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
زمینه دروس دانشگاه زندگی
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( شعر شادی (12 سخنرانی استاد بهادری نژاد) )
306

زمینه دروس دانشگاه زندگی

ای که جان عارفان تسلیم اسلام شما
شمس و مولانا و حافظ مست از جام شما
در مقامات طریقت آخرین حد، دَرسِتان
دل اسیر حلقه زلف سیه فام شما
شانه تان سنگین شده از کوله بار تجربه
هر بزرگی سر گذارد پیش اقدام شما
چار موضوعند اصل درس های زندگی
این چکیده حاصل آموزش تام شما
«صبر» بر سختی، «توکّل» بر خدای مهربان
در «رضایت»، با «پذیرش» کار ایّام شما
چون یکی زین چار موضوع زمینه بی گمان
هست درس اصلی هر طرح و هر گام شما
هر چه اندر زندگی رخ می دهد زین ها بوَد
تا که پایان همه باشد چو فرجام شما
اهل خرسندی و تسلیم و رضامندی همه
جیره خوار سفره پر فیض و انعام شما
صبر در این سرزمین سخت است و پیچیده ولی
یاد می گیرم چنین درسی ز آرام شما
صبر زینب باشد الگوی من اندر زندگی
هر چه دارم من در این سینه بوَد وام شما
در بلاد غرب درس صبر در حدّ سبک
درس سنگین توکّل دانه و دام شما
آنکه تا اکنون فراهم کرده رزق و زندگی
او همیشه می رساند روزی و شام شما
با توکّل فارغند از اضطراب و واهمه
او بود آغاز و اکنون و سرانجام شما
گر معلّم سخت می گیرد به تو در درس خود
در زمان امتحان می کاهد آلام شما
می پذیری هر که را هر گونه هست اندر جهان
از پذیرش مرغ وحشی می شود رام شما
بر سرم افتاده از هور حقیقت سایه ای
زان دمی که بر دلم بنشسته الهام شما