شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
از پرسش تا فرضیه
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( شعر شادی (12 سخنرانی استاد بهادری نژاد) )
322

از پرسش تا فرضیه

عاقبت آیا جهان روزی گلستان می شود؟
این زمستان می رود فصل بهاران می شود
پرسشی من داشتم آیا تو اندیشیده ای
از چه رو چشمان کورِ بچّه درمان می شود؟
هان چرا نوزاد خاصی می شود فرزند شاه
وان دگر فرزند فقر و درد و حرمان می شود؟
هر پژوهش می شود آغاز با طرح سؤال
در جوابش حدس در ذهنت نمایان می شود
حدس ها در قالب فرضیه می گردد بیان
فرضیه اثبات یا محکوم بطلان می شود
من نمی گویم که هر فرضیه را باور کنی
آزمایش کن برایت عین ایمان می شود
بعد چندین بررسی و آزمایش فرضیه
می شود اثبات و همچون اصل و بنیان می شود
بر من این فرضیه اصل است و بر آن دارم یقین
زندگی مانند دانشگاه انسان می شود
در حقیقت این مدل بر زندگی معنا دهد
درس های سخت آن این گونه آسان می شود