شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بهشت ساز
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( راه محبت )
387

بهشت ساز

دائما اندر بهشت است آنکه می سازد بهشت
خانه اش گردد گلستان هر که گل در خانه کشت
خانه ای که پایه اش ایمان و مهر و خدمت است
عشق می بارد سراسر از در و دیوار و خشت
مأمنی باید بسازی چون بهشت آسمان
برتر از هر خانقاه و مسجد و دیر و کنشت
آیه ی جنات تجری تحتها الانهار را
در همین دنیا برای خویش می باید نوشت
زندگی در حال رسم ساده این خانه هاست
جمله خشنودند و راضی بر قضا و سرنوشت
ترسی از آینده در قلب ولی الله نیست
چونکه لا خوف علیهم باشد او را در سرشت
ترجمانی از ولا هم یحزنون اند اولیا
غصه و اندوه و حزن و ناله پندارند زشت
هرچه خواهی وانچه گویی یا که اندیشی به آن
با فضای خانه فردات باشد هم نهشت
در حقیقت هر که از عشق و محبت دور شد
عاقبت بیند دوباره پنبه گردد هر چه رشت