شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
نقشه راه محبّت
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( راه محبت )
574

نقشه راه محبّت

ای رهنما تو نقشه راه محبّتی
سیمرغ قاف عشقی و تندیس خدمتی
چشمت شروع قصه عشق است و معرفت
پایان صد فسانه پر رنج و محنتی
مهدی برای خاص ترین کودکان ره
دانشکده برای بزرگان حکمتی
انگیزه ای و شوری و برنامه و هدف
چون کوه سربلند تلاشی و همّتی
گاهی تو درس کن فیکونی و باوری
گاهی توکّلی و گهی در رضایتی
هر دم که یاد می کنمت شاد می شوم
آرامش و سرور و صفایی و راحتی
دیوانه می شوم اگر از من جدا شوی
با من بمان همیشه و هر جا که رحمتی
جانی دگر به مرده دهی از محبّتت
آگاهی و شعوری و کشف حقیقتی