شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دلبر یکدانه
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( راه محبت )
335

دلبر یکدانه

قلب خراشیده منم سینه جوشیده منم
دلبر یكدانه تویی داغ خروشیده منم
راضی و مسرور تویی عشق تویی شور تویی
از بر من دور تویی عاشق شوریده منم
جلوه توحید تویی دولت جاوید تویی
ماه نه خورشید تویی گرد تو چرخیده منم
مست تو هشیار تویی خفته‌ی بیدار تویی
شمع شب تار تویی خامُش و خوابیده منم
عالم اسرار تویی كاتب آثار تویی
نطق گهربار تویی حرف نسنجیده منم
مرده منم زنده تویی گریه منم خنده تویی
اختر تابنده تویی نور تو تابیده منم
خالق این بنده تویی شخص نویسنده تویی
دست تراشنده تویی سنگ تراشیده منم
باده تو و جام تویی ساقی بی‌نام تویی
مرهم آلام تویی طالب رنجیده منم
حق شده بر دار تویی رقص سر نار تویی
شاعر اشعار تویی شعر سرائیده منم
شمس تو مولای تویی مهر تو و سای تویی
هر دم و هر جای تویی فانی برچیده منم
جسم مرا روح تویی خضر تویی نوح تویی
آن بت ممدوح تویی پای تو بوسیده منم
پاك ترین سینه تویی صاف چو آئینه تویی
بخشش هر كینه تویی پر ز نبخشیده منم
پختة این خام تویی بر دلم الهام تویی
قوّت هر گام تویی خسته و كوبیده منم
همچو مسیحاست دمت چشم حقیقت قدمت
آخر دنیاست غمت خاك تو بر دیده منم