شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش نخست: ستایش خداوند
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( مناجات )
416

بخش نخست: ستایش خداوند

به نام تو آید سخن بر زبان
خداوند بخشنده ی مهربان
تویی آفریننده ی ماه و مهر
فضا و زمان و زمین و سپهر
خدایا سپاست هزاران هزار
که نعمت عطا کرده ای بی شمار
خدایا دعا و نیایش تراست
ستایش به نزد تو تنها سزاست
تویی اول و آخر داستان
تویی ظاهر و باطن و جسم و جان
به هر سو که رو می کنم روی توست
به هر جا گذر می کنم کوی توست