شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پرستش نگار
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( دو بیتی ها )
52

پرستش نگار

تو اول دلبر خود را پسندی
ز روی مهر بر او دل ببندی
پرستش انتهای عشق باشد
دهی سر را بپای او بخندی