شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴ - شرمسار دیده
عارف قزوینی
عارف قزوینی( غزل‌ها )
52

شمارهٔ ۱۴ - شرمسار دیده

خسته از دست روزگار شدم
ماندم آنقدر تا ز کار شدم
خون دل آنقدر بدامن ریخت
که من از دیده شرمسار شدم
تن و جان خسته بار هجر گران
به عجب زحمتی دچار شدم
بامید گل رخت چندان
ماندم ای سرو قد که خوار شدم
نخورد کس شراب عشق که من
خوردم این باده و خمار شدم
بسر زلف گو قراری گیر
که ز اندازه بی قرار شدم
دیدمش یک نگاه و جان دادم
خوب از این قید رستگار شدم
شب وصل است من برغم رقیب
بخر خویشتن سوار شدم
گفت عارف از این خوشم که دگر
با غم یار یار غار شدم