شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳ - رونوشت از خط زیبای عارف که در آن تاریخ نوشته
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
79

شمارهٔ ۳ - رونوشت از خط زیبای عارف که در آن تاریخ نوشته

پیر خرد پند حکیمانه ای
داد اگر عاقل فرزانه ای
پای بسر هوش شو و گوش کن
هرچه جز این پند فراموش کن
دادت اندرزی نغز و بدیع
کات برساند بمقامی رفیع
این بود آن گفته پیر خرد
بشنو کاین گفته خرد پرورد
تربیت آن کو که نبندد بکار
زود کند تربیتش روزگار
گر نکنی خم پی تعلیم پشت
چرخ کند خم کمرت را به مشت
ملتی از دانش اگر ماند دور
جهل برد زنده ورا سوی گور
تا به ابد زاده فضل و هنر
زنده و جاوید بود ای پسر
در همه گیتی سزدش کهتری
آنکه دهد داد هنر گستری
در دو جهان مفتخر است آن نژاد
کاش بودش تربیت اندر نهاد
علم باجبار و یا اختیار
بایدت آموخت ز آموزگار
نیست به تعلیم چو اجبار عار
تن پی تحصیل باجبار آر
حرف حقت ناصر، منصوروار
گوید اگر حقشنوی سر مخار
راه هنر پوی که در قرن بیست
بی هنران را نگذارند زیست