شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲ - نامه عارف به دوستش محمدرضا هزار
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
69

شمارهٔ ۲ - نامه عارف به دوستش محمدرضا هزار

هزار مرتبه جانی که جانم از دستش
بلب رسیده فدای «هزار» نتوان کرد
هزار دردنهان دارمی که یک ز هزار
بجز «هزار» بکس آشکار نتوان کرد