شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۸ - به نویسنده «شهریاران گمنام »
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
52

شمارهٔ ۱۸ - به نویسنده «شهریاران گمنام »

به توام شیفته از هر جهت، افکار تو کرد
دیده، نادیده، مرا تشنه دیدار تو کرد
آنچه از خامه پندار، پدید آوردی
شد یقین «نسخ یقین همه » پندار تو کرد