شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷ - فدائی مشروطیت ایران
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
59

شمارهٔ ۱۷ - فدائی مشروطیت ایران

ای محترم مدافع حریت عباد
ای قائد شجاع، هواخواه عدل و داد
کردی پی سعادت ما، جان خود فدا
پاینده باد نام تو، روحت همیشه شاد