شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵ - افکار نغز
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
45

شمارهٔ ۱۵ - افکار نغز

به روشنائی افکار نغز، پی نبرد:
قلم که راه نه پیمود، جز به تاریکی
درین خیال ز دست خیال باریکم:
بصورت قلم افتاده ام ز باریکی