شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴ - یار و دیار
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
77

شمارهٔ ۱۴ - یار و دیار

یار اگر بیگانه با اغیار میشد بد نمیشد
وز صمیم قلب با ما یار میشد بد نمیشد
(جایگزین مسند درباریان سفله پرور)
جنس قاطرچی و سردمدار میشد بد نمیشد
(کعبه افراد جانی، قصر شاه جور گستر)
گر که ویران بر سر «زوار» میشد بد نمیشد
این جراید کز پی تنویر افکارند، یکسر:
واجبی مالیده بر افکار میشد بد نمیشد