شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره 8
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( غزلیات )
74

غزل شماره 8

از باده مست گشت بت می پرست ما
آمد چه خوب فرصت وصلش به دست ما
ما بر امور انفس و آفاق قادریم
لیکن قضاست مسئله پای بست ما
هر پنجه ای به پنجه ما ناورد شکست
بازوی عشق می دهد ای دل شکست ما
در ساحتش خطا بود اظهار هست و بود
زیرا به دست اوست همه بود و هست ما
مائیم جمله ذاکر و ساجد به پیش او
از اوست در نماز قیام نشست ما
گاهیم بر فراز و زمانیم در نشیب
تا خلق پی برند به بالا و پست ما
ای دوست استفاده ز فرصت غنیمت است
تدبیر چیست جست چو ماهی ز شست ما
وحدت حرام باد کسی کآرزو کند
لب بر لبش نهند صنم می پرست ما