شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره 53
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( غزلیات )
97

غزل شماره 53

رخی چو لاله و زلفی چو مشک تر داری
لبی چو غنچه دهانی پر از شکر داری
ز تنگی دهن غنچه عقل حیران است
ولی ز غنچه دهانی تو تنگ تر داری
تو را که گوش به نای نی است و نغمه چنگ
چسان ز ناله شب های من خبر داری
به دست هجر سپردی مگر عنان وصال
که رنگ زرد و لب خشک و چشم تر داری
به راه عشق سبکبار باش کاندر پیش
هزار وادی پر خوف و پر خطر داری
چو سالکان طریقت به کوی عشق درآی
به دل اگر نه غم از ترک پا و سر داری
به امر دوست اگر سر نهی به حکم قضا
برون ز عالم جان عالمی دگر داری