شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره 48
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( غزلیات )
93

غزل شماره 48

گفتگوی زاهد از علم است و ظن
های و هوی عارف از علم الیقین
چنگ زن در حلقه زلف بتان
تا بیابی معنی حبل المتین
غافلی غافل که صیاد اجل
با کمان کین بود اندر کمین
سرنگون شد تا ابد لات و منات
چون برآمد دست حق از آستین
هر زمانی وحدت ابراهیم وار
می سراید لا احبّ الافلین