شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره 42
وحدت کرمانشاهی
وحدت کرمانشاهی( غزلیات )
63

غزل شماره 42

شکست گر دلت از کس مرنج ای عاقل
از آنکه خانه حق می شود شکست چو دل
همیشه لازمه زندگی ست کوشش و کار
به دهر بهره ز هستی نمی برد کاهل
کمال و فضل ز علم است و معرفت ای دوست
کسی کمال و فضیلت نخواهد از جاهل
درخت خشک ز سعی و عمل ثمر ندهد
مکن تلاش و حذر کن ز سعی بی حاصل
شود همیشه چو مرآت مقتبس از شمس
اگر غبار کدورت ز دل شود زایل
اگر به قدرت خود پی برد دمی انسان
زند چو بحر خروشنده موج بر ساحل
شوی مقرب درگاه کبریا وحدت
اگر که پاک شود لوحه دلت از غل