شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
نزد عوام
طاهره صفارزاده
طاهره صفارزاده( گزیدهٔ اشعار )
80

نزد عوام

نزد عوام
عشق، مرغ شبان فریب است
دور می‌شوی
نزدیک می‌شود
نزدیک می‌شوی، دور می‌شود
و من به راه
و راه به من
یگانه ترین هستیم
و من همیشه در راهم
و چشم‌های عاشق من
همیشه رنگ رسیدن دارند.