شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
مبتلا
شاطرعباس صبوحی
شاطرعباس صبوحی( غزلیات ناتمام و اشعار پراکنده )
52

مبتلا

من آن مرغم که افکندم بدام صد بلا خود را
به یک رو از پی هنگام کردم مبتلا خود را
نه دستی داشتم در سر، نه پائی داشتم در گل
بدست خویش کردم اینچنین بی دست و پا خود را