شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
نقاش
شاطرعباس صبوحی
شاطرعباس صبوحی( دوبیتی ها )
52

نقاش

کشید نقش تو نقاش و اشتباه کشید
به جای آنکه کشد آفتاب ماه کشید
به حسن حضرت یوسف کسی برابر نیست
به اوج سلطنت او را ز قعر چاه کشید