شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چشم تر
شاطرعباس صبوحی
شاطرعباس صبوحی( دوبیتی ها )
47

چشم تر

ای دلبر عیسی نفس ترسائی
خواهم به برم شبی تو بی ترس آئی
گه پاک کنی با آستین چشم ترم
گه بر لب خشک من لب تر سائی